DOCUMENTEN - Separatisme en Racisme

Separatisme versus Racisme

Separatisme is het streven naar een terugtrekking uit een bestaande organisatie of staat met het doel het oprichten van een eigen organisatie of staat. Een aanzienlijke groep binnen de Vlaamse Beweging en binnen sommige Vlaamse politieke partijen koestert het idee van het afscheuren van Vlaanderen van de Belgische unitaire staat. De media koppelen daar maar al te graag een negatieve connotatie aan vast. Separatisten: het woord alleen al klinkt niet erg positief, ze zijn immers erop uit België te splitsen met het onvermijdelijke rampzalige gevolg van het einde van de Belgische staat. Sinds de historische splitsing van de Leuvense universiteit zijn de Franstaligen hyper allergisch geworden voor de term “splitsing”. Eendracht maakt macht, weet je wel, maar de vraag is: macht voor wie?

 Racisme is niet alleen een verschil maken op basis van huidskleur, religie en dergelijke, het moet eveneens het element van minderwaardig achten op basis van deze verschillen inhouden. Stellen dat zwarten een ander uiterlijk hebben dan blanken (of andersom) is geen racisme. Er is zwart en er is wit. Er is rond en er is vierkant. Dat is louter beschrijvend en heeft niets met eender welke persoonlijke appreciatie te maken. Anders wordt het wanneer men een groep op basis van zijn verschil met ons als minderwaardig gaat beschouwen of er dergelijke adjectieven aan toeschrijft: zwarten zijn lui, migranten zijn crimineel, Vlamingen zijn achterlijke boeren en mogen geen hoge functies bekleden, Joden moeten vernietigd worden, Germanen moeten uitgeroeid worden. Dàt is puur racisme. Zwaar overdreven zegt u? Een juiste kijk op de wordingsgeschiedenis van België laat ons het ware racistische gelaat van deze unitaire staat zien. Omdat de media het Vlaams separatisme steeds in negatieve zin voorstellen blijft een groot deel van de Vlaamse bevolking afzijdig of in het beste geval onverschillig ten opzichte van deze problematiek. Dit valt deels te verklaren door onvoldoende kennis over het ontstaan van België, en vooral in welke sfeer dit heeft kunnen gebeuren. Daarom is een zeer beknopt overzicht nodig van

 HET ONTSTAAN VAN BELGIË

De Habsburg dynastie
Vroeger heersten lange tijd vorsten, steden en bisschoppen over het gebied dat nu België is. Na een overheersing door Romeinen, Franken, Bourgondiërs werd het samen met de Noordelijke Nederlanden verenigd onder het gezag van de Habsburgse dynastie. Keizer Jozef II voerde te ijverig en te snel een hoop hervormingen door op zo een autoritaire manier dat verschillende lagen van de bevolking zich bedreigd voelden in hun positie. In 1789 kwamen ze in opstand: de Brabantse Omwenteling. Als gevolg daarvan verklaarden de Zuidelijke Nederlanden zich onafhankelijk.

Franse overheersing
Later werden de zuidelijke en Noordelijke door Napoleon ingelijfd in de Franse Republiek. Zo hadden ze Artesië, Frans-Vlaanderen en Frans-Henegouwen ingepalmd en de twee halve Nederlandse gewesten samengevoegd tot de Franse provincie Vlaanderen. De Franse overheersing was een feit. In 1798 kwam de Vlaamse, Brabantse en Luxemburgse boerenbevolking in opstand tegen de Franse bezetter met als leuze "Voor outer en heerd". Aanleiding tot deze (mislukte) Boerenkrijg waren de hoge belastingen, de anti-godsdienst politiek van sluiting van de kerken gepaard gaande met de vervolging van de priesters. Voor de gewone bevolking betekende dit het ontstaan van een anti-Franse houding.

Verenigd koninkrijk der Nederlanden - de bufferstaat
In 1815 kwamen de grote mogendheden (Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Verenigd Koninkrijk) bijeen in Wenen en tijdens dit Congres van Wenen werden onder andere Noord- en Zuid-Nederland (met Luxemburg) herenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.De bedoeling was na de ineenstorting van het Franse rijk een sterke bufferstaat te vormen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het beleid van Willem I streefde ernaar het Nederlands de officiële taal te maken van wat nu Vlaanderen is. Hier werd een belangrijke poging gedaan om aan de dwangmatige Franse taal te ontkomen. Er waren en bleven echter grote verschillen tussen noord en zuid die al 200 jaar van elkaar gescheiden waren.

Het ontstaan van België

 De Franstalige katholieken verzetten zich echter hevig tegen de politiek van koning Willem I. Na 1825 sloten liberalen en katholieken zich aaneen en in 1828 kwam de Unie van de katholieke en liberale oppositie tot stand. Dit unionisme was uitsluitend Franstalig. Onder invloed van de slechte economische toestand en van een rebellie in Frankrijk kwam het op 25 augustus 1830 tot relletjes in Brussel. De burgerij voelde zich bedreigd. Het stormde in Frankrijk en het regende in Brussel. Door allerlei misverstanden kon de Franstalige burgerij na deze opstand de controle overnemen over de stad. De gewone Nederlandstalige burger werd terug overheerst door de Franstalige burgerij. Alle latere ontwikkelingen die geleid hebben tot de oprichting en het voortbestaan van België dienen in deze context gesitueerd.
Het protocol voor de internationale erkenning van de onafhankelijkheid van België en diens grondgebied werd vastgelegd in het Tractaat der XVIII artikelen dat op 26 juni 1831 door de belgische delegatie in Londen werd aanvaard en op 9 juli door het Nationaal Congres met 136 stemmen tegen 70 werd aangenomen. Op 21 juli 1831 legde koning Leopold de eed af. Begië werd geboren uit de schoot van Franstalige arrogantie en misprijzen van het Vlaamse volk met zijn boerentaaltje. Dus,
 met het logische gevolg dat …

La Belgique sera latine ou elle ne sera pas
Deze uitspraak van wallingant Raymond De Weerdt die onder de naam Colleye schreef om zijn Vlaamse afkomst te verbergen valt alleen maar te verklaren in de hierboven geschetste Franstalige hysterie. Het paste immers perfect in de toenmalige typisch Belgische sfeer met als grondslag het historisch citaat in 1830 van Charles Rogier die een belangrijke rol speelde in het Franstalig liberaal verzet tegen koning Willem I en de belangrijkste politicus werd tijdens de eerste decennia van het bestaan van België: “De eenheid van taal is een noodzakelijke basis voor een stevige staat en het Frans moet de taal van België worden. Deze eenheid van taal kan men het best bereiken door kandidaten uit Wallonië en Luxemburg te kiezen voor het leger, de administratie en het gerecht. De Vlamingen zullen aldus gedwongen worden Frans te leren.” En verder verklaarde hij in 1832 als minister van Binnenlandse Zaken: "Het is noodzakelijk dat alle burgerlijke en militaire functies uitsluitend aan Walen en Luxemburgers worden toegekend, zodat Vlamingen voorlopig van deze ambten worden uitgesloten en zo verplicht worden om Frans te leren. Zo zal het Germaanse element uiteindelijk vernietigd worden".  Een overduidelijk discriminerend en racistisch standpunt. 
Moet men zich daarom nog verwonderen over het feit dat de Belgische grondwet alleen in het Frans was opgesteld , samen met alle hierna volgende wetten en koninklijke besluiten, het secundair en hoger onderwijs? Alles was uitsluitend in het Frans. De Belgische geschiedenis is onvermijdelijk verbonden aan Franstalige taaldwang. Alhoewel de grondwet de gelijkschakeling van de twee talen voorzag werd door de autoriteiten tegenover de burgers uitsluitend het Frans gebruikt. Voor de werking van de instellingen en de rechtbanken kozen de autoriteiten actief voor het Frans, en bestempelden het gebruik van het Vlaams als achterhaald, sommige rechters zelfs als smaad aan de grondwettelijke vrijheid. Twee voor moord beschuldigden die geen enkel woord van hun proces begrepen werden ter dood veroordeeld alhoewel ze later onschuldig bleken.

Het ontstaan van België vond ontegensprekelijk plaats in een sfeer van discriminatie en van racisme tegen al wat Vlaams was of sprak. Een betere voedingsbodem voor reacties zoals het oprichten van de Vlaamse Beweging en een bredere vorm van Vlaamsgezindheid kan men zich niet inbeelden.

DE WARE SEPARATISTEN

Dat men nu juist de Vlamingen als separatist bestempelt is de wereld op zijn kop. Wie verdeelde onmiddellijk na de stichting van België het land tussen elitaire francofonen en tweederangs Vlaamse boerkens? Voor wie is de grondwet niet meer dan een vodje papier? Wie overtreedt systematisch al meer dan 150 jaar de taalwetten? Wie voert decennia lang een politiek die de bevolking van de betrokken regio in een hopeloze economische put duwt? Wie schoffeert en treitert op een schandalig uitdagende wijze de andere regio uit wiens hand zij eet? Wie doet de andere regio tweemaal betalen voor elk compromis dat ze ermee sluit om het vervolgens vrolijk naar de papiermand te verwijzen? Wie is er de oorzaak van dat het land verdeeld wordt in totaal tegengestelde regio’s met sterk van elkaar afwijkende snelheden? Met andere woorden: wie scheurt er België in twee? Wie zijn de ware separatisten? De Vlamingen misschien die sinds het ontstaan van België moeten betalen voor de lijm om deze scheur te dichten? Neen, wij zijn geen separatisten, wij zijn het alleen beu voor deze lijm te blijven betalen, want er is een grens aan alles. Ironisch genoeg hebben de Vlamingen mits verregaande solidariteit zoals financiële transfers steeds bijgedragen tot het behoud van België. Eenrichtings-solidariteit evenwel met stank voor dank.

De Belgische vlag vertoonde reeds van in den beginne een brede scheur. Het land was als het ware reeds gesplitst van bij zijn ontstaan. De breuk tussen Noord en Zuid verbreedt nog steeds met de dag. Hoelang nog moet Vlaanderen dit lijdzaam ondergaan en de prijs blijven betalen voor een unitaire staat die 60% van zijn inwoners tot tweederangsburgers discrimineert?

Als de ware separatisten niet willen leren moeten ze maar op de blaren zitten: gedaan met een unitaire staat, iedere gemeenschap dopt zijn eigen erwtjes. Om het met de woorden van Charles Rogier te parafraseren: De eenheid van taal is een noodzakelijke basis voor een stevige staat en het Vlaams moet de taal van Vlaanderen worden. Deze eenheid van taal kan men het best bereiken door kandidaten uit Wallonië te weigeren voor het leger, de administratie en het gerecht. De Walen zullen aldus gedwongen worden Nederlands te leren. Zijn andere geparafraseerd  citaat “Zo zal het Franse element uiteindelijk vernietigd worden” wordt geschrapt want Vlamingen zijn geen racisten en discrimineren niet.

Vlaanderen onafhankelijk!

DV

Deel deze pagina